Quote

Σάντουιτς: το αγαπημένο σνακ

Τα σάν­του­ιτς χρω­στάνε το ό­νομά τους στον άγ­γλο κόμη Sandwich που έ­ζησε το 18ο αι­ώνα και λέ­γε­ται πως ή­ταν ο εμ­πνευ­στής τους. Λόγω έλ­λει­ψης  χρό­νου για κα­νο­νικό φα­γητό, πρό­σφερε πάν­τοτε στις συ­να­να­στρο­φές του,  λε­πτές φέ­τες ψωμί με βού­τυρο, τυ­ριά ή δι­ά­φορα αλ­λαν­τικά α­νά­μεσά τους.

Τα σάν­του­ιτς, ό­πως και οι σα­λά­τες δεν χρει­ά­ζον­ται ιδιαίτερες γνώ­σεις μα­γει­ρι­κής. Μόνο φαν­τα­σία, κα­λές πρώ­τες ύ­λες και λίγο ε­λεύ­θερο χρόνο. Τα υ­λικά μπο­ρούν να ποι­κί­λουν α­νά­λογα με τις ο­ρέ­ξεις και τις δι­α­τρο­φι­κές μας προ­τι­μή­σεις. Εν­δει­κτικά, χρει­ά­ζον­ται φρέ­σκες φέ­τες ψωμί ή φραν­τζο­λά­κια, φρέ­σκο βού­τυρο, τυ­ριά, αλ­λαν­τικά, πρά­σι­νες σα­λά­τες, ντο­μάτα, δι­ά­φο­ρες σάλ­τσες ό­πως μα­γι­ο­νέζα ή μου­στάρδα και ότι άλλο τρα­βάει η ό­ρεξη του κα­θε­νός. Κο­τό­πουλο, λου­κά­νικα, μπι­φτέ­κια, ο­με­λέτα, τόνο? Η λί­στα εί­ναι α­τε­λεί­ωτη.

Τα σάν­του­ιτς, μπο­ρούν να α­πο­τε­λέ­σουν ένα υ­πέ­ροχο γρή­γορο σνακ, αλλά και ένα νο­στι­μό­τατο, πλή­ρες, θρε­πτικό “με­νού” για την πα­ρέα στο σπίτι κά­ποιο βράδυ.

Το σάν­του­ιτς εί­ναι η κα­λύ­τερη και ευ­κο­λό­τερη ι­δέα πρό­χει­ρου γεύ­μα­τος που μπο­ρούν να παίρ­νουν τα παι­διά (και όχι μόνο) από το σπίτι. Εί­ναι πολύ ση­μαν­τικό το σάν­του­ιτς να μπαί­νει μέσα σε κά­ποιο πλα­στικό δο­χείο ή τά­περ έτσι ώ­στε να μην συμ­πι­έ­ζε­ται στην τσάντα και γί­νε­ται “νι­α­νιά”. Ό­λοι α­πε­χθά­νον­ται τα στρα­πατ­σα­ρι­σμένα σάν­του­ιτς.

Ένα υ­γι­εινό σάν­του­ιτς μπο­ρεί να φτι­αχ­τεί με πολ­λούς δι­α­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους και υ­λικά έτσι ώ­στε να ε­πι­τυγ­χά­νε­ται η ι­σορ­ρο­πία και η ποι­κι­λία που θα το κά­νουν εν­δι­α­φέ­ρον και νό­στιμο.  Για ποι­κι­λία χρη­σι­μο­ποι­ούμε δι­α­φο­ρε­τικά είδη ψω­μιών ό­πως μπαγ­κέ­τες, πίτ­τες, τσια­πάτες κα. Προ­τι­μάμε ψω­μιά ο­λι­κής α­λέ­σεως ή σί­κα­λης που εί­ναι πιο νό­στιμα και θρε­πτικά. Χα­μη­λές σε λι­παρά γε­μί­σεις εί­ναι τα ά­παχα κρέ­ατα ό­πως ζαμ­πόν ή γα­λο­πούλα, τα ψά­ρια, ό­πως ο τό­νος και κά­ποια τυ­ριά (cottage cheese,  αν­θό­τυρο, φέτα) Συμ­πε­ρι­λά­βετε ά­φθονη σα­λάτα αλλά πε­ρι­ο­ρί­στε βού­τυρο και σάλ­τσες ό­πως η μα­γι­ο­νέζα που έ­χουν υ­ψηλή πε­ρι­ε­κτι­κό­τητα σε λί­πος.

Κάθε λαός έ­χει το δικό του “σάν­του­ιτς” ή κά­ποια πα­ρό­μοια πα­ραλ­λαγή, με τη δική του ι­δι­αί­τερη γεύση και ο­νο­μα­σία. Μπρου­σκέ­τες, τά­πας, hot dog, hamburgers, πί­τες με σε­φτα­λιά, φα­λά­φελ, μπου­ρί­τος, κρέ­πες και φυ­σικά το δικό μας σου­βλάκι εί­ναι με­ρικά τέ­τοια πα­ρα­δεί­γματα.

Αν έ­χουμε φραν­τζο­λάκι το κό­βουμε ο­ρι­ζόν­τια και όχι ως την ά­κρη. Δεν το χω­ρί­ζουμε τε­λείως, αλλά το δι­α­τη­ρούμε ε­νω­μένο από την μία πλευρά. Μπο­ρούμε αν α­φαι­ρέ­σουμε λίγη από την ε­σω­τε­ρική ψίχα, αν σκο­πεύ­ουμε να το πα­ρα­γε­μί­σουμε, έτσι ώ­στε να χω­ρέ­σουν τα υ­λικά. Α­λεί­φουμε λίγο βού­τυρο στις ε­σω­τε­ρι­κές πλευ­ρές του και συμ­πλη­ρώ­νουμε με τα υ­λικά της α­ρε­σκείας μας.

Αρ­κετά ση­μαν­τικό εί­ναι να μην το πα­ρα­κά­νουμε σε πο­σό­τητα και ποι­κι­λία υ­λι­κών. Σε αυ­τήν την πε­ρί­πτωση οι δι­α­φο­ρε­τι­κές γεύ­σεις α­να­κα­τεύ­ον­ται τόσο που χά­νον­ται εν­τε­λώς. Εί­ναι καλό να συγ­κεν­τρω­νό­μα­στε σε λίγα και καλά υ­λικά έτσι ώ­στε να α­να­δει­κνύ­ον­ται οι ξε­χω­ρι­στές γεύ­σεις με τον κα­λύ­τερο δυ­νατό τρόπο.

Κλασ­σι­κοί συν­δυ­α­σμοί:

 • Τρα­γανό μπέι­κον, ντο­μάτα, μα­ρούλι
 • Τό­νος, κα­λαμ­πόκι, μα­γι­ο­νέζα, μα­ρούλι
 • Φέτα, ντο­μάτα, ε­λιές, ε­λαι­ό­λαδο, ρί­γανη
 • Φιλέτο ψαριού, ντομάτα, μαρούλι
 • Κα­πνι­στή γα­λο­πούλα, σα­λάτα, μα­γι­ο­νέζα ή σάλ­τσα bbq.
 • Αυγό βρα­στό, μα­γι­ο­νέζα, ντο­μάτα
 • Κα­πνι­στό χοι­ρινό ζαμ­πόν, μου­στάρδα, γαλ­λική σα­λάτα
 • Χού­μους, ψητά λα­χα­νικά σε αραβική πίτα
 • Αβοκάντο, ντομάτα, πιπεριά, κρεμμύδι
 • Ζαμ­πόν, λά­χανο, κα­ρότο, μα­γι­ο­νέζα
 • Πα­ρι­ζάκι, κα­σέρι, σα­λάτα, κέτ­σαπ, μα­γι­ο­νέζα
 • Μπι­φτέκι, τυρί, κρεμ­μύ­δια, μα­ρούλι, πί­κλες
 • Λου­κά­νικο, κέτ­σαπ, μου­στάρδα, σο­τα­ρι­σμένα κρεμ­μύ­δια

Πολ­λές φο­ρές εί­ναι ση­μαν­τική η σειρά με την ο­ποία στρώ­νουμε τα υ­λικά. Μπο­ρεί να μη θέ­λουμε 2 ρευ­στά στοι­χεία να α­να­μει­χθούν με­ταξύ τους. πχ μα­γι­ο­νέζα και κέτ­σαπ. Σε αυ­τήν την πε­ρί­πτωση τα δι­α­χω­ρί­ζουμε με μια φέτα ζαμ­πόν, τυρί ή μα­ρούλι. Ε­κτός αυ­τού, μπο­ρεί να μη θέ­λετε το ψωμί να α­πορ­ρο­φή­σει σάλ­τσες ό­πως η μου­στάρδα. Σε αυ­τήν την πε­ρί­πτωση βάλτε πρώτα και κολ­λητά με το ψωμί στε­ρεά υ­λικά, ό­πως τυρί κι αλ­λαν­τικά. Α­νά­μεσα τους και σε α­πό­σταση από το ψωμί βάλτε τις σάλ­τσες.

Ό­πως αν έ­χει πρέ­πει να θυ­μά­στε ότι κα­θετί σπι­τικό έ­χει τη χάρη του. Με λίγη φαν­τα­σία και ό­ρεξη μπο­ρούμε να ε­τοι­μά­σουμε ένα τέ­λειο σπι­τικό σάν­του­ιτς, «κομ­μένο και ραμ­μένο» στα μέ­τρα μας, α­νά­λογα με τις γευ­στι­κές, γα­στρο­νο­μι­κές και δι­α­τρο­φι­κές μας α­παι­τή­σεις.

Δες μία ενδιαφέρουσα συνταγή για Club Sandwich με Αβοκάντο και Τόνο.

Έξυπνες συνταγές για λαχταριστά και υγιεινά Sandwich θα βρείς στο βιβλίο ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ.

Δες το εδώ.Μην ξεχάσεις να αφήσεις σχόλιο, να κάνεις LIKE και να γραφτείς στο Newsletter για να τα λέμε.


Ευχαριστώ!

Ευτύχης Μπλέτσας

Σημείωση: Οι ιδέες και πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το site έχουν ενημερωτικό σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή κάποιου ειδικού σε θέματα διατροφής και υγείας. Προτού ξεκινήσεις κάποιο πρόγραμμα διατροφής ή άθλησης, μίλησε με έναν ειδικό, γιατρό ή διαιτολόγο.

Αν έχεις οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο, επικοινώνησε μαζί μου. Η συμβολή σου είναι σημαντική στην προσπάθειά μου να βελτιώνομαι διαρκώς. Ευχαριστώ!


image_pdfimage_print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*