Σάντουιτς: το αγαπημένο σνακ


Τα σάν­του­ιτς χρω­στάνε το ό­νομά τους στον άγ­γλο κόμη Sandwich που έ­ζησε το 18ο αι­ώνα και λέ­γε­ται πως ή­ταν ο εμ­πνευ­στής τους. Λόγω έλ­λει­ψης  χρό­νου για κα­νο­νικό φα­γητό, πρό­σφερε πάν­τοτε στις συ­να­να­στρο­φές του,  λε­πτές φέ­τες ψωμί με βού­τυρο, τυ­ριά ή δι­ά­φορα αλ­λαν­τικά α­νά­μεσά τους.

Τα σάν­του­ιτς, ό­πως και οι σα­λά­τες δεν χρει­ά­ζον­ται ιδιαίτερες γνώ­σεις μα­γει­ρι­κής. Μόνο φαν­τα­σία, κα­λές πρώ­τες ύ­λες και λίγο ε­λεύ­θερο χρόνο. Τα υ­λικά μπο­ρούν να ποι­κί­λουν α­νά­λογα με τις ο­ρέ­ξεις και τις δι­α­τρο­φι­κές μας προ­τι­μή­σεις. Εν­δει­κτικά, χρει­ά­ζον­ται φρέ­σκες φέ­τες ψωμί ή φραν­τζο­λά­κια, φρέ­σκο βού­τυρο, τυ­ριά, αλ­λαν­τικά, πρά­σι­νες σα­λά­τες, ντο­μάτα, δι­ά­φο­ρες σάλ­τσες ό­πως μα­γι­ο­νέζα ή μου­στάρδα και ότι άλλο τρα­βάει η ό­ρεξη του κα­θε­νός. Κο­τό­πουλο, λου­κά­νικα, μπι­φτέ­κια, ο­με­λέτα, τόνο? Η λί­στα εί­ναι α­τε­λεί­ωτη.

Τα σάν­του­ιτς, μπο­ρούν να α­πο­τε­λέ­σουν ένα υ­πέ­ροχο γρή­γορο σνακ, αλλά και ένα νο­στι­μό­τατο, πλή­ρες, θρε­πτικό “με­νού” για την πα­ρέα στο σπίτι κά­ποιο βράδυ.

Το σάν­του­ιτς εί­ναι η κα­λύ­τερη και ευ­κο­λό­τερη ι­δέα πρό­χει­ρου γεύ­μα­τος που μπο­ρούν να παίρ­νουν τα παι­διά (και όχι μόνο) από το σπίτι. Εί­ναι πολύ ση­μαν­τικό το σάν­του­ιτς να μπαί­νει μέσα σε κά­ποιο πλα­στικό δο­χείο ή τά­περ έτσι ώ­στε να μην συμ­πι­έ­ζε­ται στην τσάντα και γί­νε­ται “νι­α­νιά”. Ό­λοι α­πε­χθά­νον­ται τα στρα­πατ­σα­ρι­σμένα σάν­του­ιτς.

Ένα υ­γι­εινό σάν­του­ιτς μπο­ρεί να φτι­αχ­τεί με πολ­λούς δι­α­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους και υ­λικά έτσι ώ­στε να ε­πι­τυγ­χά­νε­ται η ι­σορ­ρο­πία και η ποι­κι­λία που θα το κά­νουν εν­δι­α­φέ­ρον και νό­στιμο.  Για ποι­κι­λία χρη­σι­μο­ποι­ούμε δι­α­φο­ρε­τικά είδη ψω­μιών ό­πως μπαγ­κέ­τες, πίτ­τες, τσια­πάτες κα. Προ­τι­μάμε ψω­μιά ο­λι­κής α­λέ­σεως ή σί­κα­λης που εί­ναι πιο νό­στιμα και θρε­πτικά. Χα­μη­λές σε λι­παρά γε­μί­σεις εί­ναι τα ά­παχα κρέ­ατα ό­πως ζαμ­πόν ή γα­λο­πούλα, τα ψά­ρια, ό­πως ο τό­νος και κά­ποια τυ­ριά (cottage cheese,  αν­θό­τυρο, φέτα) Συμ­πε­ρι­λά­βετε ά­φθονη σα­λάτα αλλά πε­ρι­ο­ρί­στε βού­τυρο και σάλ­τσες ό­πως η μα­γι­ο­νέζα που έ­χουν υ­ψηλή πε­ρι­ε­κτι­κό­τητα σε λί­πος.

Κάθε λαός έ­χει το δικό του “σάν­του­ιτς” ή κά­ποια πα­ρό­μοια πα­ραλ­λαγή, με τη δική του ι­δι­αί­τερη γεύση και ο­νο­μα­σία. Μπρου­σκέ­τες, τά­πας, hot dog, hamburgers, πί­τες με σε­φτα­λιά, φα­λά­φελ, μπου­ρί­τος, κρέ­πες και φυ­σικά το δικό μας σου­βλάκι εί­ναι με­ρικά τέ­τοια πα­ρα­δεί­γματα.

Αν έ­χουμε φραν­τζο­λάκι το κό­βουμε ο­ρι­ζόν­τια και όχι ως την ά­κρη. Δεν το χω­ρί­ζουμε τε­λείως, αλλά το δι­α­τη­ρούμε ε­νω­μένο από την μία πλευρά. Μπο­ρούμε αν α­φαι­ρέ­σουμε λίγη από την ε­σω­τε­ρική ψίχα, αν σκο­πεύ­ουμε να το πα­ρα­γε­μί­σουμε, έτσι ώ­στε να χω­ρέ­σουν τα υ­λικά. Α­λεί­φουμε λίγο βού­τυρο στις ε­σω­τε­ρι­κές πλευ­ρές του και συμ­πλη­ρώ­νουμε με τα υ­λικά της α­ρε­σκείας μας.

Αρ­κετά ση­μαν­τικό εί­ναι να μην το πα­ρα­κά­νουμε σε πο­σό­τητα και ποι­κι­λία υ­λι­κών. Σε αυ­τήν την πε­ρί­πτωση οι δι­α­φο­ρε­τι­κές γεύ­σεις α­να­κα­τεύ­ον­ται τόσο που χά­νον­ται εν­τε­λώς. Εί­ναι καλό να συγ­κεν­τρω­νό­μα­στε σε λίγα και καλά υ­λικά έτσι ώ­στε να α­να­δει­κνύ­ον­ται οι ξε­χω­ρι­στές γεύ­σεις με τον κα­λύ­τερο δυ­νατό τρόπο.

Κλασ­σι­κοί συν­δυ­α­σμοί:

Πολ­λές φο­ρές εί­ναι ση­μαν­τική η σειρά με την ο­ποία στρώ­νουμε τα υ­λικά. Μπο­ρεί να μη θέ­λουμε 2 ρευ­στά στοι­χεία να α­να­μει­χθούν με­ταξύ τους. πχ μα­γι­ο­νέζα και κέτ­σαπ. Σε αυ­τήν την πε­ρί­πτωση τα δι­α­χω­ρί­ζουμε με μια φέτα ζαμ­πόν, τυρί ή μα­ρούλι. Ε­κτός αυ­τού, μπο­ρεί να μη θέ­λετε το ψωμί να α­πορ­ρο­φή­σει σάλ­τσες ό­πως η μου­στάρδα. Σε αυ­τήν την πε­ρί­πτωση βάλτε πρώτα και κολ­λητά με το ψωμί στε­ρεά υ­λικά, ό­πως τυρί κι αλ­λαν­τικά. Α­νά­μεσα τους και σε α­πό­σταση από το ψωμί βάλτε τις σάλ­τσες.

Ό­πως αν έ­χει πρέ­πει να θυ­μά­στε ότι κα­θετί σπι­τικό έ­χει τη χάρη του. Με λίγη φαν­τα­σία και ό­ρεξη μπο­ρούμε να ε­τοι­μά­σουμε ένα τέ­λειο σπι­τικό σάν­του­ιτς, «κομ­μένο και ραμ­μένο» στα μέ­τρα μας, α­νά­λογα με τις γευ­στι­κές, γα­στρο­νο­μι­κές και δι­α­τρο­φι­κές μας α­παι­τή­σεις.

Δες μία ενδιαφέρουσα συνταγή για Club Sandwich με Αβοκάντο και Τόνο.

Έξυπνες συνταγές για λαχταριστά και υγιεινά Sandwich θα βρείς στο βιβλίο ΜΟΥΣΙΚΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ.

Δες το εδώ.